Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση προς τους γονείς και κηδεμόνες
Σας ενημερώνουμε ότι στις 15/2/2018 ημέρα Πέμπτη λόγω έκτακτης συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων για παράπτωμα μαθητών όλοι οι μαθητές του σχολείου θα σχολάσουν στις 13.15.
Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του σχολείου, μέχρι να έρθουν τα λεωφορεία για την επιστροφή τους στο σπίτι.

Ο Διευθυντής
Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 2018

Ενημέρωση προς τους γονείς και κηδεμόνες

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τη δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 120 23/1/2018) της Υπουργικής Απόφασης με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 που έχει τίτλο «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» , έχουν προκύψει αλλαγές σχετικά με τις απουσίες, τις ποινές και πολλά άλλα θέματα της σχολικής λειτουργίας. Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να την δείτε εδώ.

Αποσπασματικά:
1.                Ειδικά για τη φοίτηση (απουσίες) ισχύει:
Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
Από το τρέχον διδακτικό έτος επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη (Άρθρο 28).
Eιδικά για το σχολικό έτος 2017-18, μπορεί να χαρακτηριστεί επαρκής και η φοίτηση μαθητή/-τριας που πραγματοποίησε έως 164 απουσίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα εξής : α) για τις παραπάνω από τις 114 έχει προσκομίσει δικαιολογητικά από γιατρό που βεβαιώνουν την ασθένεια, β) ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι δεκαπέντε πλήρες και γ) δεν έχει κάνει χρήση της μη προσμέτρησης απουσιών του άρθρου 24 παρ. 2 και 3 ( Άρθρο 28). Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά, τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν για τη δικαιολόγηση απουσιών, πρέπει να τηρηθούν έως και την ημέρα λήξης των μαθημάτων κατά την οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Ο/Η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο – εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή. Εάν η επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες δεν είναι εφικτή ή εάν οι γονείς/κηδεμόνες αρνηθούν την επικοινωνία ή εάν για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι απαραίτητο, συγκαλείται το Συμβούλιο του Τμήματος για να εξετάσει την αναγκαιότητα χρήσης ενεργειών παιδαγωγικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, η προσφυγή σε υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές ή κοινωνικές υπηρεσίες.
Σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο επισυνάπτεται Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) στην οποία δηλώνεται η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα SMS.

2.                Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα (Άρθρο 31):
Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του/της επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς. Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

3.                Αναπλήρωση διδακτικών ωρών
Σε περίπτωση απώλειας διδακτικών ωρών, η αναπλήρωση τους εξασφαλίζεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) αξιοποίηση των σχολικών εορτών με την παράλληλη πραγματοποίηση των εορτών και των μαθημάτων, β) περιορισμός των εργάσιμων ημερών των πολυήμερων εκδρομών και γ) περικοπή περιπάτων και εκδρομών.

Ο Διευθυντής

Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Εορτή Τριών Ιεραρχών

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Σχετικά με την Εορτή των Τριών Ιεραρχών


Σας ενημερώνουμε ότι στις 30/1/2018 ημέρα Τρίτη λόγω της εορτής των Τριών Ιεραρχών το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό, καθώς σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 10646/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄120) Υ.Α., «Η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών ορίζεται ημέρα αργίας».
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την παραμονή της εορτής, Δευτέρα 29-1-2018 κατά τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες πραγματοποιήθηκε εκκλησιασμός και ομιλία της θεολόγου του σχολείου μας κυρίας Γεωργούση Μαρίας, στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Αγίων Θεοδώρων. Ακολούθησε αρτοκλασία.

Ο Διευθυντής

Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 120 και ημερομηνία δημοσίευσης 23-01-2018 η με αρ. πρωτ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Αναδημοσιεύουμε το ΦΕΚ προς ενημέρωση της σχολικής κοινότητας.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Ατόμων με Μαθησιακές Δυσκολίες από Μονάδες Αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ


Σας ενημερώνουμε ότι στις 25/1/2018 ημέρα Πέμπτη λόγω της παιδαγωγικής συνεδρίασης Α τετραμήνου του συλλόγου διδασκόντων όλοι οι μαθητές του σχολείου θα σχολάσουν στις 12.30.
Οι μαθητές που μετακινούνται με λεωφορεία μπορούν να παραμείνουν στο χώρο του σχολείου, μέχρι να έρθουν τα λεωφορεία για την επιστροφή τους στο σπίτι.
Ο Διευθυντής

Χατζηκωνσταντίνου Κων/νος

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

Έκθεση - Αξιολόγηση Πολυήμερης Εκδρομής Γ Λυκείου

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Η πενθήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε από 15 Δεκεμβρίου 2017 έως 19 Δεκεμβρίου 2017. Τόπος προορισμού ήταν η Θεσσαλονίκη. Εφαρμόστηκε λεπτομερώς το πρόγραμμα που είχε εγκριθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι  επισκέψεις στα μουσεία (Αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και Μουσείο τάφων Αιγών στη Βεργίνα), το ναό του Αγίου Δημητρίου και τα μνημεία της πόλης (Λευκός Πύργος, Ροτόντα, Καμάρα) και τις περιοχές που προβλέπονταν από το πρόγραμμα (Πόλη της Βέροιας). Οι στόχοι των εκπαιδευτικών επισκέψεων πραγματοποιήθηκαν, διότι οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της Βεργίνας, ξεναγήθηκαν λεπτομερώς από τους εκπαιδευτικούς στα εκθέματα των μουσείων και από επαγγελματία ξεναγό στη Βεργίνα και στις περιοχές που επισκέφθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Το πρακτορείο και ο οδηγός του ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες.
Δε σημειώθηκε κανένα απρόοπτο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και κατά την παραμονή στη Θεσσαλονίκη, το οποίο να δημιούργησε πρόβλημα ή να έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών.

Η άφιξη στους Αγίους Θεοδώρους πραγματοποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2017 στις 20.30 μ.μ., ενώ τηρήθηκαν πλήρως τα συμφωνημένα με το τουριστικό γραφείο.

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Την πραγματοποίηση της πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη από 15 Δεκεμβρίου 2017 έως 19 Δεκεμβρίου ανέλαβε το τουριστικό γραφείο DIOGENIS TRAVEL. Oι υπηρεσίες του ανωτέρω πρακτορείου ήταν αρκετά καλές. Αναφορικά με την εξυπηρέτηση στο ξενοδοχείο, δημιουργήθηκε πρόβλημα με την παροχή πολύ στενών δωματίων σε μερικές ομάδες μαθητών με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση, αφού δεν υπήρχε χώρος για την απρόσκοπτη κίνηση των μαθητών μέσα στο δωμάτιο και την τακτοποίησή τους. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε από την υπεύθυνη του ξενοδοχείου με την αλλαγή των δωματίων. Επίσης, η αλλαγή των πετσετών και των σεντονιών δε γινόταν συχνά στα δωμάτια των μαθητών. Κατά τ΄ άλλα όλες οι παροχές (πρωινό, θέρμανση) του ξενοδοχείου ήταν ικανοποιητικές. Ο οδηγός ήταν πολύ προσεκτικός, εξυπηρετικός και επικοινωνιακός  με συνοδούς και μαθητές, καθώς και σύμφωνος σε ό,τι είχε προγραμματιστεί. Όλα τα συμφωνηθέντα τηρήθηκαν απαρέγκλιτα ως προς το μέσο μεταφοράς, την ξενάγηση και το αντίτιμο της συμμετοχής.

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση Αλλαγής Προγράμματος

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω απόντων καθηγητών που συμμετέχουν σε πολυήμερες εκδρομές τόσο του σχολείου μας, όσο και άλλου σχολείου με το οποίο μοιραζόμαστε καθηγητές, το ωρολόγιο πρόγραμμα των επόμενων ημερών έχει τροποποιηθεί ώστε:

Την Παρασκευή 15/12/2017       
το τμήμα Α1 θα σχολάσει στις 12.30,
το Α2 στις 11.40,      
το Β1 στις 9.50 και  
το Β2 στις 10.45.

Τη Δευτέρα 18/12/2017
το τμήμα Α1 θα σχολάσει στις 12.30,
το Α2 στις 13.15,      
το Β1 στις 10.45 και
το Β2 στις 9.50.

Την Τρίτη 19/12/2017    
το τμήμα Α1 θα σχολάσει στις 13.15,
το Α2 στις 12.30,      
το Β1 στις 13.15 και
το Β2 στις 12.30.      

Από τη διεύθυνση του σχολείου

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που έχει οριστεί στις 3 Δεκεμβρίου, η θεολόγος του σχολείου μας κυρία Γεωργούση Μαρία πραγματοποίησε σειρά βιωματικών παρεμβάσεων σε όλα τα τμήματα των τάξεων του σχολείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που τελειώνει σήμερα.
Την εμπεριστατωμένη παρουσίαση της κυρίας Γεωργούση διαδέχτηκε συζήτηση με τους μαθητές, ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων.

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του, στην συνάδελφο μας.


Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών

3ος Παγκορινθιακός Μαθητικός Διαγωνισμός Λογοτεχνίας

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ


          Σας ενημερώνουμε ότι στις 14/11/2017 ημέρα Τρίτη λόγω γενικής συνέλευσης της Α ΕΛΜΕ Κορινθίας που θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του 4ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, οι μαθητές και οι μαθήτριες δε θα προσέλθουν στο σχολείο καθώς αυτή τη μέρα δεν θα διεξαχθούν μαθήματα.

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ


          Σας ενημερώνουμε ότι στις 13/11/2017 ημέρα Δευτέρα λόγω συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων όλοι οι μαθητές του σχολείου θα σχολάσουν στις 13.00. 

Σάββατο, 11 Νοεμβρίου 2017

Συλλυπητήριο Μήνυμα

Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες

Μάθαμε σήμερα ένα πολύ δυσάρεστο νέο. Η αγαπητή συνάδελφος Έφη Μπουλούτα, φυσικός, που υπηρέτησε στο σχολείο μας κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 2017 δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή την Παρασκευή το πρωί.

Η κ. Μπουλούτα ήταν μία εκλεκτή συνάδελφος. Εξαιρετική ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός. Πάντα συνεργάσιμη και επικοινωνιακή με όλους τους συναδέλφους και τους μαθητές της.

Ο Διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Η κηδεία θα γίνει στο νεκροταφείο Αμαρουσίου τη Δευτέρα στις 2.30 μ.μ.

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2017

Εορτή Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε  στις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 που θα γίνουν στο αμφιθέατρο του σχολείου μας την Παρασκευή 27-10-2017, στις 8:30 το πρωί.
               

              Πρόγραμμα Σχολικής Εορτής


            Α. Γιορτή της σημαίας


·         Ανάγνωση πρακτικού. Ορισμός σημαιοφόρου, παραστατών,
απονομή βραβείων - αριστείων

           Β. Σχολική Γιορτή

Το Χρονικό διαβάζουν οι μαθητές της  Γ Λυκείου , Κωνσταντή Χριστίνα και Τζελέπης Νικόλαος


·         «Πώς δέχθηκε ο ελληνικός λαός την είδηση του πολέμου», από την ελληνική εποποιΐα 1940-41 του Άγγελου Τερζάκη. Διαβάζουν η μαθήτρια της  Β Γυμνασίου Μπουντρουκά Ευαγγελία
·         «Οκτώβρης 1940», του Γιάννη Ρίτσου, από τη μαθήτρια της Γ Λυκείου Στρατούρη Ελένη 

·         Τραγούδι «Κορόιδο Μουσολίνι»

·         «Γυναίκες της Πίνδου που κουβαλούσαν πυρομαχικά», από το ημερολόγιο Πολέμου του Αργύρη Μπαλατσού.  Διαβάζει η μαθήτρια της   Γ Λυκείου Τσαφαρά Αθανασία
 «Μητέρες του 40», του Παύλου Παλαιολόγου, από το μαθητή της Γ’ Λυκείου Στρατούρη Αναστασία

·         «Πορεία προς το μέτωπο», από το Άξιον Εστί του Ελύτη. Διαβάζει η μαθήτρια της  Β Γυμνασίου Ιωάννα Λούκου

·         Τραγούδι «Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του»

·          «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για το χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» , από το μαθητή της Γ’ Λυκείου Λούλο Κλεό

·         «Η τραγικότητα της πείνας», του Ασημάκη Πανσέληνου, από τη μαθήτρια της Β Γυμνασίου Ζέλα Ασημίνα

·         «Η Αντίσταση», του Άγγελου Σικελιανού, από τη μαθήτρια της Γ Λυκείου Στρατούρη Αναστασία

·         Χορευτικό «Ζορμπάς»

·         «Οι γειτονιές του κόσμου», του Γιάννη Ρίτσου από τη μαθήτρια της Γ Λυκείου Πικρού Σμαρούλα  

·         Χορευτικό «Έχε γεια Παναγιά»

·         «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος», του Τάσου Λειβαδίτη, από τη μαθήτρια της Γ Λυκείου Μινασιάν Νόνα

·         Τραγούδι «Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ»

·         Ποήμα για τη Σημαία του Στέφανου Δάφνη από τη μαθήτρια της Γ Λυκείου Στρατούρη Ελένη

·         Εθνικός ύμνος


Υπεύθυνη Καθηγήτρια:  

Πετρίδου Σοφία, φιλόλογος του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων 

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Εξεταζόμενα Μαθήματα Πανελλαδικών 2018

  Σας ανακοινώνουμε την εγκύκλιο προς ενημέρωση των μαθητών της Γ’ τάξης ΓΕΛ και των αποφοίτων υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2018, σχετικά με τα Επιστημονικά Πεδία και τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη στο Ναύπλιο την Παρασκευή 10/11/2017. Θα μετακινηθούν 43 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές. Το πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

Ώρα
8:15
9:45-11:15
11:15-13:15
13:30
15:00
Πρόγραμμα
Αναχώρηση από το ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων με λεωφορείο.
Άφιξη στο Ναύπλιο, επίσκεψη στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών.
Περιήγηση και γεύμα στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ναυπλίου
Αναχώρηση από το Ναύπλιο με λεωφορείο.
Άφιξη στο ΓΕΛ Αγίων Θεοδώρων.

Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές καλούνται  να υποβάλουν στη Διεύθυνση του Σχολείου προσφορές το αργότερο έως την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ, οπότε και θα γίνει η αξιολόγηση των προσφορών.

Η προσφορά να περιλαμβάνει:

1.     Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ .
2.     Συνολικό κόστος εκδρομής με ΦΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:

·        Η καλή λειτουργία του λεωφορείου,
·        Το λεωφορείο να είναι στη διάθεση των μαθητών και των συνοδών τους για τυχόν μετακινήσεις τους,
·        Το λεωφορείο να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (Δελτίο ελέγχου, ελαστικά σε καλή κατάσταση κ.λπ.).

Στην επιλογή εκτός φυσικά από τη χαμηλότερη τιμή θα αξιολογηθεί οποιαδήποτε προσφορά αφορά κάποιους μαθητές που αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που συνδυάζει την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ της εκδρομής με την ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση είμαστε στη διάθεσή σας.


Ο Διευθυντής

Χατζηκωνσταντίνου
Κωνσταντίνος

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Δράσεις

Την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 η υπεύθυνη του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Κορινθίας  κ. Σούκουλη Γεωργία έκανε ενημέρωση των μαθητών  της Γ Λυκείου του σχολείου μας με θέμα:
«Το Νέο Λύκειο και η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ»,
Επίσης συνεργάστηκε με τoν  Δ/ντή κ.  στον οποίο και παρέδωσε ενημερωτικό και υποστηρικτικό υλικό.

Την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 η κ.Ναταλία Τζούμα, ψυχολόγος από τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε πρόγραμμα πρόληψης με θέμα Ασφάλεια στο Διαδίκτυο σε 44 μαθητές και μαθήτριες της Α τάξης του σχολείου. Το πρόγραμμα διήρκησε 2 ώρες . Κατά την διάρκεια του προγράμματος  παρουσιάστηκε η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.
Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος διδασκόντων του σχολείου μας, ευχαριστούν πολύ τις ομιλήτριες και το σύνολο των μαθητών που συμμετείχαν ενεργά και με μεγάλο ενδιαφέρον στις παραπάνω εκδηλώσεις.

LOUTRAKI RUN 2017, ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ 29/10/2017

Κυριακή, 8 Οκτωβρίου 2017

Εκλογές για το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 έγιναν οι μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου μας.

Μετά τη γενική συνέλευση που έγινε στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος οι μαθητές ψήφισαν.

Συγχαρητήρια στην εφορευτική επιτροπή για τη διαδικασία που κύλισε άψογα και επίσης πολλά συγχαρητήρια στους εκλεγέντες. 

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Aνακοίνωση

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ


  Σας ενημερώνουμε ότι η Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έχει οριστεί ως 4η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού σχολικού έτους 2017 - 2018. Την ημέρα αυτή δε γίνονται μαθήματα στα σχολεία.

 Την ίδια μέρα στο σχολείο μας θα γίνει προβολή ταινίας και ακολούθως οι μαθητές μας θα συμμετέχουν σε αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες.

  Όλοι οι μαθητές του σχολείου θα σχολάσουν στις 12.30 μ.μ. 

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για το Διαγωνισμό Euroscola

Σας ενημερώνουμε ότι ο Διαγωνισμός Euroscola
που έχει προγραμματιστεί για την
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου,
θα διεξαχθεί στο 4ο ΓΕΛ Κορίνθου
(Περιοχή Αγίου Γεωργίου, τηλ. 2741076444)
στις 11:00 π.μ.

Η μετακίνηση των συμμετεχόντων μαθητών
προς και από το εξεταστικό κέντρο θα γίνει με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ


          Σας ενημερώνουμε ότι στις 21/9/2017 ημέρα Πέμπτη λόγω συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων όλοι οι μαθητές του σχολείου θα σχολάσουν στις 12.30. 

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΚΕΣΥΠ Κορίνθου

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΚΕΣΥΠ Κορίνθου παρέχει:

 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και νέους/νέες έως 25 ετών.
 • Ενημέρωση μαθητών/μαθητριών, αλλά και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο εκπαιδευτικό σύστημα,  αυτογνωσία, λήψη απόφασης, έννοια και σημασία της πληροφόρησης, επιλογή επαγγέλματος και  παράγοντες που την επηρεάζουν, με τακτικές και συχνά επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης του.
 • Εκπόνηση ενημερωτικού υλικού για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς (ενημερωτικά φυλλάδια, παρουσιάσεις).
 • Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών σεμιναρίων-εργαστηρίων για τους εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ στην τάξη.

 • Το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΣΥΠ  για το σχ. έτος 2017 - 2018 είναι:

  ΔΕΥΤΕΡΑ
  08:00 – 16:00
  ΤΡΙΤΗ
  09:00 – 17:00
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  08:00 – 16:00
  ΠΕΜΠΤΗ
  08:00 – 16:00
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  08:00 – 16:00

Διαγωνισμός Euroscola


Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση σε Αγιασμό

Σας προσκαλούμε στην τελετή του Αγιασμού που θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου μας, την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9.00π.μ. 

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων


 • Μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα παραλάβουν τα σχολικά βιβλία τους.
 • Τα λεωφορεία με τους μαθητές θα αναχωρήσουν στις 12.00 το μεσημέρι.Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Κατανομή Τμημάτων Γθμιας Εκπαίδευσης σε Επιστημονικά Πεδία


Μετά την κατάργηση του  4ου Επιστημονικού Πεδίου «Επιστήμες της εκπαίδευσης» στις 4-8-2017, τα τμήματα που κατατάσσονταν στο πεδίο αυτό εντάχθηκαν σε όλα τα υπόλοιπα πεδία.
Οι Σχολές κατατάσσονται, πλέον,  στα εξής  τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία :
1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επι- στήμες
3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική
Συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων
1. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)
β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορική
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών
και ο Διευθυντής
του Γενικού Λυκείου Αγίων Θεοδώρων
κ. Χατζηκωνσταντίνου Κωνσταντίνος,

συγχαίρουν τους μαθητές και τις μαθήτριες 
της Γ΄ Λυκείου σχολικού έτους 2016-2017
για την εισαγωγή τους 
 στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
και τους εύχονται
Καλές Σπουδές και Καλή Σταδιοδρομία.
  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Επιτυχόντες Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017


A/A Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
2 ΒΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. (ΚΟΖΑΝΗ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ
4 ΔΑΝΗ ΗΡΩΔΙΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΛΑΜΙΑ) ΤΕΙ  ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
5 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
6 ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
7 ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ                 
ΕΦΡΑΙΜΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
8 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
9 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΡΗΓΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
10 ΖΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ
11 ΖΑΧΑΡΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
12 ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
13 ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ
14 ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ ΣΤΥΛΛΙΑΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΔΗΜ. ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ
15 ΚΑΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
16 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ) ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
17 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΜΥΑ
18 ΜΑΤΟ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
19 ΜΟΝΑΝΤΕΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. ΑΘ.
20 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
21 ΣΟΦΙΑ ΦΑΝΗ          
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
22 ΤΣΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
23 ΧΡΥΣΑΪΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΠΥΡΓΟΣ)   ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιτυχόντες 10%  (Υποψήφιοι 2016 - ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)


A/A Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
1 ΔΙΑΣΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
2 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)  ΤΕΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
3 ΣΠΗΛΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥΕπιτυχόντες 10%  (Υποψήφιοι 2015 - ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)


A/A Επώνυμο Όνομα Σχολή Επιτυχίας Ίδρυμα
1 ΚΑΤΣΑΝΕΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ