Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΕΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2015
Αριθ. πρωτ: 3621 / 433 /2015

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 και προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
... ... ...
1. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των Ελλήνων σπουδαστών/σπουδαστριών που θα εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, σε 811 (528 Πλοίαρχοι και 283 Μηχανικοί) ως ειδικότερα κατανέμονται κατ´ ειδικότητα και Σχολή στο επισυναπτόμενο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’».
2. Τελευταία προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών υποψηφίων της Πρώτης Γενικής Κατηγορίας ορίζεται η Πέμπτη 09 Ιουλίου 2015 και των υποψηφίων της Δεύτερης Γενικής Κατηγορίας η Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015.
3. Για τη λεπτομερή ενημέρωση των ενδιαφερομένων ως προς τα προσόντα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υγειονομικής εξέτασης, την επιλογή και την έκδοση των αποτελεσμάτων, θα εκδοθεί σχετική προκήρυξη(σ.σ. ακολουθεί παρακάτω σε σχετικό σύνδεσμο link).
... ... ...
(3 σελίδες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ