Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999)

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων στις ΣΥ 
(Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 1999)

                      ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
1. Ανακοινώνεται ότι από 02 Ιαν 2017 μέχρι και 31 Μαρ 2017 καλούνται όλοι οι άρρενες στρατεύσιμοι, που γεννήθηκαν το έτος 1999 (κλάση 2020), προ-κειμένου να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής.
 
2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει, είτε στην έδρα της Στρατολογικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου στην Τρίπολη αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη Στρατολογική Υπηρεσία, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

3. Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους 
φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή, εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων, πιστοποιητικό Δήμου – Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων, και το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους. 
Επίσης, να γνωρίζουν τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ
καθώς και, εφόσον διαθέτουν, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ),  προκειμένου να τους δηλώσουν κατά τη διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής. 

4. Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω Δελτίου Απογραφής, θα επι-βληθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

 Τρίπολη, 28 Νοε 2016
                -O-
           Διευθυντής

Βασίλειος Τζανής-Τζανόπουλος
         Σχης (ΝΟΜ)